Sporten voor jong en oud

Laten we beginnen te stellen dat de sporthal van De Twee Marken in Maarn geen onderdeel uitmaakt van het beleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In zowel de Sportaccommodatienota 2018-2022 (“Sport & Ruimte) als de Beleidnota Sport 2008-2012 (“Sport in Beeld”) wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de binnensportaccommodatie aan het Trompplein in Maarn.

In de plannen voor de ontwikkelingen van het Trompplein en de toekomstige MFA in Maarn heeft het behoud van de huidige sporthal inmiddels geen uitgangswaarde meer. Dit heeft tot de nodige onrust onder de Maarnse bevolking en sportverenigingen geleid.

Sportaccommodatienota 2018-2022 (“Sport & Ruimte): Sport is een machtig sociaal maatschappelijk middel. Sportverenigingen vervullen een belangrijke rol in het sociale leven van veel inwoners in onze gemeente. Sport brengt mensen bij elkaar. Het houdt ons vitaal en sterk. Daarom maak ik graag letterlijk ruimte voor sport. De Utrechtse Heuvelrug is een sportieve gemeente en dat wil ik graag zo houden.

Het kader voor het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt haar vertrekpunt in het integrale raadsprogramma. Van hieruit willen we bereiken dat inwoners meer gaan bewegen. Inwoners die meer bewegen nemen actief deel aan het sociale leven. Zij ontmoeten mensen, blijven gezond(er) en langer vitaal. Gemeente Utrechtse Heuvelrug hecht belang aan ruimte voor een sportief en actief leven. Vanuit dat belang faciliteert zij een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod. Soms betekent dat ruimte en mogelijkheden bieden aan (maatschappelijke) ondernemers, bewoners of sportverenigingen. In andere gevallen de volledige realisatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Vanuit haar publieke taak heeft de gemeente een complementaire verantwoordelijkheid. Zij faciliteert en neemt haar verantwoordelijkheid, daar waar nodig. Op een wijze zoals beschreven in onderstaande uitgangspunten.

Uitgangspunten binnensport:

1. Multifunctioneel gebruik van binnensportaccommodaties door sport en onderwijs vormt een harde voorwaarde. Bij voorkeur vervullen binnensportaccommodaties tevens een wijk/buurt functie.
2. Binnensportaccommodaties voldoen aan VNG stichtingsnorm (> 1.600 uur op jaarbasis), NOC*NSF- en KVLO-kwaliteitseisen en NEN-conditienormen. De gemeente behoudt het recht om hier gemotiveerd van af te wijken.
3. Vanuit elke dorpskern zijn (tenminste kleine) binnensportaccommodaties goed bereikbaar.
4. Bijstelling van het aantal en soort grote binnensportaccommodaties (sportzaal en sporthal) geschiedt uitsluitend op basis van een integrale en gemeente brede analyse waarbij (tenminste) rekening wordt gehouden met:
a. Kwaliteit en functionaliteit van alle grote binnensportaccommodaties in Utrechtse Heuvelrug;
b. Kosten (eenmalig en structureel);
c. Bezettingsgraad vanuit zowel onderwijs als sportverenigingen bij alle binnensportaccommodaties in Utrechtse Heuvelrug;
d. Goede bereikbaarheid voor het onderwijs.
5. Het beheer, onderhoud en exploitatie van binnensportaccommodaties vormt geen (primaire) taak van de gemeente maar van private partijen vanuit sport, onderwijs of anderszins. Hierbij worden de navolgende uitgangspunten gehanteerd:
a. wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen;
b. afdoende controle instrumentarium t.b.v. gemeente.
6. Binnensportaccommodaties en –voorzieningen zijn duurzaam.
7. Tijdelijke, semipermanente of monofunctionele binnensportvoorzieningen vormen geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

Uitwerking binnensport:

Qua binnensport ligt komende jaren de focus op een goede instandhouding van de huidige binnensportaccommodaties. Hiertoe zijn meerjarige onderhouds- en investeringsprogramma’s opgesteld en afspraken gemaakt met beheerders/exploitanten. Extra aandacht wordt besteed aan de mogelijke verduurzaming van de binnensportaccommodaties als onderdeel van de algehele verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed.

Tien jaar geleden bracht de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar beleidsnota sport ‘Sport in Beeld’ uit. Een brede integrale nota met aandacht voor Topsport en evenementen, breedtesport en sportstimulering, subsidies naast, uiteraard, sportaccommodaties. Er is een fiks aantal en stevige accommodatie ambities geformuleerd: een inhaalslag aan onderhoud, een grotere mate van verzelfstandiging, harmonisatie en een forse capaciteitsuitbreiding. Dat alles kon niet gerealiseerd worden in de looptijd van de nota, zie ook de terugblik, maar vormde een takenpakket waaraan de afgelopen jaren stevig is doorgewerkt. De exploitatie van de sporthallen Steinheim, de Binder en de Ploeg is geprivatiseerd. Dit leidde evenwel tot een verhoging van de verenigingstarieven waarbij ogenschijnlijk niet alle voorwaarden zijn nageleefd. Vanuit een algehele positieve evaluatie wordt aanbevolen om kritisch naar de spreiding en capaciteit van accommodaties te kijken en mogelijkheden tot clustering aan te grijpen rekening houdend met demografische ontwikkelingen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een (subsidie)relatie met een zestal binnensportaccommodaties. Enerzijds betreft dit drie kleine binnensportaccommodaties, de gymzalen: Weidestraat (Driebergen), van de Leelaan (Doorn) en Haarweg (Overberg). Anderzijds drie grote binnensportaccommodaties, de sporthallen: Hoenderdaal (Driebergen) Steinheim (Doorn) en de Binder (Leersum). In Utrechtse Heuvelrug zijn meer binnensportaccommodaties, zoals sport- en tennishallen, maar die vormen de volledige verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen of private partijen.

Sportaccommodatienota 2018-2022: exploitatie t.b.v. van bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak, verhuur, verzekeringen et cetera bedraagt jaarlijks circa €2,25 miljoen en wordt in bovenstaande tabel gespecificeerd.