Parkeren en verkeer

Het verkeer- en parkeerbeleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is verankerd in de Structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

PARKEREN

In oktober 2018 is de Nota herijking parkeerregulering in de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgebracht. Hierin is uitsluitend de parkeerregulering beschouwd en is bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar de feitelijke parkeerbehoefte.

Volgens de Nota vinden de inwoners van Maarn dat er te weinig parkeergelegenheid is. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanwezigheid van het treinstation in het centrum van Maarn, waardoor treinforensen en langparkeerders buiten de blauwe zone in Maarn parkeren. Daarnaast levert de toeloop van sommige activiteiten in De Twee Marken een verhoogde parkeerdruk. Dit geldt ook voor de activiteiten die worden georganiseerd in het Gezondheidscentrum in Maarn, waarbij de gasten worden verwezen naar het terrein van De Twee Marken om te parkeren.  

Het aanleggen van extra parkeerplaatsen is echter in strijd met het beleid (om autogebruik niet verder aan te moedigen) zoals opgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP). Reacties op de conceptnota hebben laten zien dat de bevolking van Maarn in de ontwikkeling van het Trompplein en de te realiseren MFA een goede mogelijkheid zien om een integrale oplossing voor de lokale parkeerproblematiek te vinden. Naar aanleiding hiervan zijn er door D66 vragen gesteld over deze mogelijkheid.  De nota geeft hier verdere geen invulling aan.

Met het oog op de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie De Twee Marken is in april 2017 een motie aangenomen om de mogelijkheden tot het aanpakken van de parkeerproblematiek rondom het Trompplein in Maarn in kaart te brengen. In opvolging van deze motie is door de wethouder aangegeven dat dit onderzoek is uitgevoerd en dat een rapportage ervan deel zal uitmaken van het raadsvoorstel voor vervolgstap ontwikkeling MFA Twee Marken.

Volgens de Nota wordt door de inwoners van het zogenaamde bermparkeren als hinderlijk ervaren. Door de talrijke en brede bermen in Maarn wordt er veel in de bermen geparkeerd. Dit is onwenselijk voor het straatbeeld van Maarn als tuindorp en zorgt voor schade aan de bermen (kapot gereden gras, etc.). Doordat de berm in juridische zin niet tot de weg behoort kan parkeren hier echter niet worden verboden. Het oplossen van dit probleem valt daarmee buiten de reikwijdte de Nota.

VERKEER

Binnen het GVVP is een categorisering van het wegennet vastgelegd. Deze categorisering bepaalt in wezenlijke mate hoe het wegbeeld zou moeten aansluiten op het gewenste gedrag. Een significante hoeveelheid van de wegen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn inmiddels aangepast op basis van inzichten van gewenst gedrag en feitelijk gedrag.

De accenten binnen het verkeersveiligheidsbeleid worden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebaseerd op ongevalsstatistieken. Ze geeft daarbij aan dat het vooralsnog het enige objectieve vertrekpunt is om de beleidsaccenten te kunnen bepalen (1). Kanttekening: een kwart van de gevaarlijke verkeerssituaties in Utrechtse Heuvelrug die werden gemeld bij het Meldpunt Onveilig Verkeer, bevindt zich hemelsbreed binnen 500 meter van een basisschool

VOORBEELD KAMELEON DOORN

In 2017 is basisschool de Kameleon naar een nieuw gebouw aan de Van der Leelaan in Doorn verhuisd. Al snel bleek dat verkeerssituatie rondom de nieuwe school een zorg te zijn. In de aanloop van de realisatie van het nieuwe gebouw heeft het bestuur van de school wel mogen informeren, adviseren en meedenken over de toekomstige situatie en oplossingen, maar is de uiteindelijke beslissing door de gemeente Utrechtse Heuvelrug genomen. De nieuwsbrief en de resultaten van de verkeersveiligheidsenquête leveren een verontrustend beeld op. Eerder waren er in de gemeenteraad al vragen gesteld. De verkeersproblematiek wordt inmiddels onderkend door de gemeente en in juni 2019 is er door de betrokken werkgroep een voorstel gedaan (bijlage).

HOE HET OOK ANDERS KAN

Er zijn goede voorbeelden hoe, voorafgaand aan een ingrijpend project als het bouwen van een multifunctionele accommodatie, de verkeersbewegingen en parkeerbehoefte in kaart kan worden gebracht.

de Kaap 1989
de Kaap 1994