Belangenvertegenwoordiging

De betrokkenheid van inwoners van Maarn en Maarsbergen is gelukkig heel groot, wat zich ook laat zien in de verscheidenheid aan belangenvertegenwoordigingen die onze dorpen kent. Deze belangenvertegenwoordigingen dienen, zoals je het ook schrijft, specifieke belangen. Ongetwijfeld heb je over veel aspecten in dit project een mening, of liever ideeën. Om maar een paar aspecten te benoemen:

  • Wil je de sociaal culturele functie van De Twee Marken op het huidige niveau behouden?
  • Vind je het belangrijk dat de natuurlijke uitstraling van het gebied behouden blijft?
  • Wil je dat jouw (klein)kinderen een rustige, ruime en natuurlijke leeromgeving houden met veel ruimte om te spelen?
  • Wil je voorkomen dat er onveilige verkeerssituaties en parkeeroverlast ontstaan?
  • Wil je geen woningbouw op de locatie? Of sta je hier wel voor open maar wel passend in de omgeving en ingevuld naar lokale woonbehoefte?

De onderstaande partijen volgen de ontwikkelingen van het project Trompplein op de voet en zouden jouw belangen kunnen dienen.

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken

Bestuur van Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken. Staat voor een duurzame exploitatie van het dorpshuis van Maarn-Maarsbergen als sociaal cultureel en educatief ontmoetingscentrum voor iedereen tussen 0 tot 99 jaar.

Het bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken wordt gevormd door:

Lex Halsema – Senior Organisatieontwikkelaar bij Bureau de Bont (bouw- en vastgoedsector binnen de zorg en onderwijssector) – Raad van commissarissen Woningbouwvereniging Maarn – Penningmeester gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Bertjan Sneller

Tijn Dries – Strategie en organisatieontwikkelaar bij Juk en Disselboom – Adviseur D66 Utrechtse Heuvelrug

Vincent Prins – Projectmanager bij ING Nederland

statuten (gewijzigd in 2007) zijn op te vragen via het kvk: 41178346

http://www.detweemarken.nl/mfa-nieuws/

http://www.detweemarken.nl/stichting-en-bestuur/

Naar aanleiding van de informatieavond op 8 mei 2019 heeft de stichting een zogenaamde “Q&A” opgesteld om veelvoorkomende vragen te beantwoorden.

Vrienden Dorpshuis de Twee Marken

Bezorgde inwoners uit Maarn en Maarsbergen hebben zich in 2013 verenigd rond het belang van het hebben en houden van een goede dorpshuisfunctie.

http://www.maarnactief.nl/vriendendorpshuisdetweemarken.html

Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen – VBMM

Bewonersvereniging met als doel het behouden, herstellen of verbeteren van de leefbaarheid, de vitaliteit, de woonvoorzieningen en de ruimtelijke ordening van de kernen Maarn en Maarsbergen, alles in de ruimste zin van het woord. Met name vanuit de aandachtsgebieden infrastructuur, grote bouwprojecten en zaken van algemeen dorpsbelang.

https://www.vbmm.nl/

Bewoners Belangen Omwonenden Trompplein – BBOT

Vertegenwoordiging van direct omwonenden van het Trompplein met als doel het behouden of verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving van het Trompplein.

Dick Tijssen  (Tuindorpweg 16, 06 53 78 03 50detijssen@gmail.com)

Joris van Leeuwen  (Piet Heinlaan 3, 06 43 73 91 93, jpavleeuwen@gmail.com)

Rienk Nicolai (Bakkersweg 68, 06 26 97 18 06rienk.nicolai@outlook.com)

Barbara van de Sande  (Van Speijklaan 2, 0619214779barbaravandesande@gmail.com)

Maarn-Maarsbergen Natuurlijk

Vereniging met als doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang van/tussen de bebouwde kommen van Maarn en Maarsbergen en met het omliggende landelijke gebied.

http://www.mmnatuurlijk.nl/

Basischolen de Ladder & de Meent

De twee basisscholen die Maarn rijk is. Personeelsleden en ouders praten en beslissen mee over alle belangrijke zaken die op school spelen, middels de medezeggenschapsraad (MR).

https://meent.wereldkidz.nl/Ouderparticipatie/Medezeggenschapsraad

deladder.nl/mr

Maarn Wijzer

Maarn Wijzer coördineert al ruim 40 jaar zonder winstoogmerk cursussen, workshops, lezingen, excursies op sociaal, sportief, cultureel en educatief gebied. Maarn Wijzer is daarmee de grootste gebruiker van het dorpshuis.

https://www.maarnwijzer-shop.nl/