Waar gaat het gebeuren?

De keuze voor de locatie aan het Trompplein is als een gegeven beschouwd: de aanwezigheid van een sporthal is lange tijd als essentieel gezien voor een MFA. De ervaring leert dat daarin niet alleen gesport wordt, maar ook voor bijeenkomsten waar grote aantallen inwoners op af komen is deze accommodatie zeer geschikt/noodzakelijk. Daarnaast heeft de bestemming Maatschappelijk en Verkeer en dat betekent dat een MFA in overeenstemming is met die bestemming als zodanig.

De grond van De Twee Marken en grofweg 1 meter daaromheen is eigendom van Stichting De Twee Marken. De overige grond, uitgezonderd de locatie van De Regenboog, is eigendom van de gemeente.

Een ruimtelijke inpassingsstudie door VKZ in opdracht van de Stuurgroep MFA Maarn, naar de mogelijkheden die dit terrein biedt om een MFA tot stand te brengen, is inmiddels uitgevoerd. De doelstelling van deze ruimtelijke inpassingsstudie was om de beoogde ontwikkeling en de daarvoor benodigde investering van de MFA inzichtelijk te maken. Het ging daarbij om ruimtelijke keuzes zoals de zones waar het gebouw het beste kan staan, waar de speelpleinen komen, het horecaterras, de parkeerplaatsen etc. Er zijn toen geen keuzes gemaakt op gebouwniveau, zoals de positionering van entree’s, de schooldomeinen in het gebouw, de horecaruimte etc. De ruimtelijke studie is ook gebruikt om in beeld te brengen of er gronden resteren waar een andere functie/bestemming aan gegeven kan worden. De gemeente heeft daarbij expliciet gevraagd om een indicatieve grondwaarde aan te geven voor het geval die gronden de bestemming woningbouw krijgen. Het pand De Regenboog van de stichting Reinaerde is niet meegenomen in deze studie omdat de daaraan gegeven functie niet ter discussie staat.