Wat is er tot dusver gebeurd?

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken heeft samen met de besturen van de twee basisscholen De Meent en De Ladder de Stuurgroep MFA Maarn opgericht. Om de mogelijkheden van een gezamelijke huisvesting van deze drie partijen in één locatie duidelijk te krijgen, heeft de Stuurgroep MFA Maarn in 2015 een eerste haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Opvolgend hieraan is, in opdracht van de Stuurgroep MFA Maarn, in oktober 2016 een ruimtelijke inpassingsstudie voor de locatie Trompplein door VKZ uitgevoerd. Direct omwonenden van het Trompplein zijn in 13 september en 12 oktober 2016 bijeen geweest om zich door de Stuurgroep MFA Maarn te laten informeren over de (tussen)-resultaten van het onderzoek. Tijdens het Dorpsgesprek op 27 september 2016 is de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de MFA gepresenteerd. De scholen hebben beide een ouderavond georganiseerd waarin ze de ouders hebben bijgepraat over de stand van zaken.

Uit de ruimtelijke inpassingsstudie is gebleken is dat de MFA inclusief buitenruimtes gemakkelijk past. Er blijft zelfs ruimte over op het Trompplein. De gemeente zal bepalen – als eigenaar van deze grond – wat met deze ruimte te doen.

De resultaten van het onderzoek en voornoemde conclusie zijn in november 2016 gepresenteerd aan de betrokken wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op basis van deze resultaten is een raadsvoorstel opgemaakt om geld vrij te maken voor het starten van de voorbereiding van het realiseren van een MFA Maarn (voorbereidingskrediet). Dit voorstel is voorgelegd ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Op vrijdagmiddag 16 december 2016  heeft de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug een werkbezoek aan de Stuurgroep MFA Maarn gebracht

13 april 2017 heeft de Raad geoordeeld dat de plannen voor de MFA Maarn op het Trompplein kansrijk zijn en heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor de vervolgstap voor de ontwikkeling van het project. De vervolgstap bestaat uit het beschikbaar stellen van een krediet voor het afronden van de definitiefase: een functioneel en ruimtelijk programma van eisen, opzet van beheer, exploitatie en eigendom, visie op samenwerking in het gebouw, visie op duurzaamheid, investeringskostenraming en aanbestedingsstrategie. Het raadsbesluit is genomen met een motie betreffende de mogelijkheid te onderzoeken tot combinatie van onderwijshuisvesting en woningbouw (1)en een motie betreffende het kaart brengen van de mogelijkheden tot aanpakken van de parkeerproblematiek. Daarnaast zijn er gaande het BOB-traject nog aanvullende toezeggingen gedaan (2).

Om dit proces te begeleiden is de hulp ingeroepen van het adviesbureau PentaRho en zijn er opvolgend een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op 20 april 2017 is er van gedachten gewisseld met de direct omwonenden, verenigd in de BBOT. Op 11 mei 2017 is er een openbare startbijeenkomst geweest, waar in een workshop-setting de eerste ideeën over de ontwikkeling van het Trompplein op tafel zijn gelegd. Vervolgens zijn er op 13 en 14 juni 2017, in een kleinere setting, werkateliers gehouden: 1 voor het gebouw en 1 voor de omgeving.

De eerste resultaten van dit proces en een terugkoppeling van de werkateliers is op 15 juli 2017 door PentaRho in een openbare informatiebijeenkomst namens de Stuurgroep MFA Maarn gegeven. Om de raad te infomeren over status van de vervolgstap is er 5 september een raadsinformatiebrief opgesteld. Op 25 september 2017 heeft de voltallige Stuurgroep MFA Maarn in een openbare bijeenkomst een toelichting op het eindresultaat en doorkijk naar het vervolgproces. In Oktober 2017 is er een eindrapportage door PentaRho opgesteld om informatie te verschaffen voor het college en de gemeenteraad om een verantwoord besluit over de nieuwbouw van MFA Maarn te kunnen nemen.

De financiële situatie van het Dorpshuis De Twee Marken bleek begin januari 2018 dermate uitzichtloos dat toenmalig wethouder Hans Nijhof besloot om de BOB-procedure, om tot een volgend raadsbesluit te komen, uit te stellen. De opvolgende gemeenteraadsverkiezingen zorgden voor een verdere vertraging, totdat de nieuwe wethouder Chantal Broekhuis eind november 2018 de raad op de hoogte stelde van de laatste ontwikkelingen.

De situatie is momenteel zo nijpend dat de rente en aflossing die door het dorpshuis De Twee Marken moet worden betaald, vanaf 2019 door de gemeente wordt betaald. De voormalige gemeente Maarn stond namelijk borg voor de uitstaande onderhandse lening en deze is door de Utrechtse Heuvelrug overgenomen (1,2). Voor het noodzakelijk onderhoud wordt door de gemeente geen geld vrijgemaakt, vooruitlopend op de toekomstige nieuwbouwplannen van De Twee Marken.

Na herhaaldelijke vertraging is er nu toch een vervolg gekomen; op 1 mei 2019 is het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van het Trompplein en de toekomstige MFA door het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gepubliceerd. Onder de titel “Raadsvoorstel: Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en Trompplein, inclusief MFA Maarn” wil het college van burgemeester en wethouders instemming van de raad krijgen.

De Raad zal vervolgens het raadsvoorstel volgens het BOB-model (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming) behandelen, om zo de betrokkenheid van alle participanten zo vroeg mogelijk te borgen.

Voorafgaand aan de beeldvormende vergadering op 20 mei is er op 8 mei 2019 een openbare informatieavond gehouden in De Twee Marken. De eerste presentatie was van Lex Halsema namens Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken met een toelichting over de huidige status van het Dorpshuis De Twee Marken. De tweede presentatie was van Wethouder Chantal Broekhuis met een toelichting op het raadsvoorstel betreffende de gebiedsontwikkeling Trompplein/Breeschotenlaan/MFA. Tijdens en na afloop van de presentaties was er de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen. Een impressie van de avond staat onder meer beschreven in de Kaap,