Groene & Ruimtelijke omgeving

Een belangrijke en karakteristiek eigenschap van Maarn is de groene omgeving. Ook het Trompplein heeft met zijn vele bomen een groen karakter. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid, de exacte plek en de status is deze door adviesbureau Van Helvoirt Groenprojecten in kaart gebracht (1). Uit de inpassingsstudie is naar voren gekomen dat enkele bomen zouden moeten wijken voor de nieuwbouwplannen. De ingeschakelde adviseur kent geen bijzondere of waardevolle status toe aan deze bomen en verwijdering heeft in zijn visie geen ingrijpende gevolgen voor het beeld en aanzicht. Wel adviseert Van Helvoirt om het eventuele verlies aan boomwaarde te compenseren met nieuwe aanplant.

Het kader voor het gemeentelijke openbaar groenbeleid wordt gevormd door het zogenaamde Groenstructuurplan. Het Groenstructuurplan is een uitwerking van de gemeentelijke Structuurvisie 2030 “Groen dus vitaal” die in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Doel van dit Groenstructuurplan is om het belangrijkste groen in de dorpen duurzaam in stand te houden en zo de hoogwaardige kwaliteit van onze leefomgeving te behouden en te versterken. Daarbij is het behoud van de eigen identiteit van de kernen een belangrijk uitgangspunt. Bij nieuwe ontwikkelingen in de dorpen is met dit Groenstructuurplan het belangrijkste openbare groen binnen de dorpen in beeld en kan daar dus rekening mee gehouden worden.

Dit Groenstructuurplan gaat uit van behoud van het bestaande groen. Voor het groen dat onderdeel uitmaakt van de structuren in dit plan, betekent dit dat er bij uitval van bijvoorbeeld bomen, deze worden vervangen door nieuwe. Het groen dat buiten de structuren valt, wordt zo veel mogelijk in stand gehouden, maar hier geldt: kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het wordt belangrijker gevonden dat de kwaliteit van het groen goed is, dan dat elke plant of boom wordt vervangen wanneer deze uitvalt. Op deze wijze kunnen de kosten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen verder worden teruggebracht.

Een projectgroep heeft, in samenwerking met het Groenberaad, bepaald wat de belangrijkste groenstructuren in de dorpen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn en welke richtlijnen ervoor kunnen zorgen dat er een basis is voor instandhouding van die structuren. Een van de deelnemers van het Groenberaad is Maarn-Maarsbergen Natuurlijk.

In het Groenstructuurplan wordt de omgeving van het Trompplein als volgt beschreven: “Het centrum De Twee Marken aan de Tromplaan ligt ingesloten tussen de woonstraten. De parkeerplaats bij dit centrum heeft het karakter van een bomenplein. In dit deel staan veel vliegdennen: oude relicten van het bos- en heidegebied dat hier vroeger lag”. Voor de locatie Trompplein heeft het Groenstructuurplan de volgende waarden geformuleerd, zie onderstaande afbeelding (afbeelding van website www.heuvelrug.nl/groenstructuurplan).

omgeving Trompplein Groenstructuurplan (2018)
beheerverordening 2018

Vertaling naar de beheerverordening 2018 locatie Trompplein afbeelding 1 en afbeelding 2

In een eerdere studie: de Stedenbouwkundige Kaders voor Woongebied Maarn (2013) wordt de omgeving van het Trompplein beschreven als “Hoog opgaand groen en vaak brede grasbermen met doorzichten over de percelen geven deze buurt een typisch Maarns karakter”. Voor Maarn-Noord: “Het gebied heeft het karakter van wonen in een bos. Dit wordt het sterkst beleefd aan de noordwestelijke rand van het gebied en langs de doorlopende gebogen lanen waar het openbaar en privégroen één geheel vormen vanwege de grote bospercelen en toepassing van groene bermen met bomen in het wegprofiel” en “Het boskarakter overheerst. De vrijstaande bebouwing bestaat uit individuele bouw, terwijl bij de twee onder een kappers vaak sprake is van seriebouw. Het beeld en de beeldkwaliteit wordt vooral bepaald door het individuele perceel waarbij voor-, zij- en achtertuinen zorgen voor de continuïteit van het boskarakter”.

Omgeving Trompplein bestemmingsplan Maarn-Noord (2000)

Eenzelfde karakterisering in de Ontwerp beheersverordening Woongebied Maarn en Maarsbergen uit 2014: Meest belangrijke beeldmerk van de kern Maarn is de royale opzet van het openbaar gebied in de vorm van brede lanen met grasbermen en laanbeplanting in combinatie met veelal lage bebouwing en het overal nog aanwezig zijn van restanten van bos. Het woongebied heeft op veel plaatsen dan ook een sterk “wonen in het bos-karakter“.

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft, naar het raadsprogramma, veel aandacht van het College van burgemeester en wethouders. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat de kwaliteit verbeterd kan worden door de verantwoordelijkheid nog meer te delen met inwoners. Ook worden concrete uitgangspunten voor de komende jaren geformuleerd: 1. Het benutten van de openbare ruimte om de biodiversiteit en de sociale cohesie te vergroten, bijvoorbeeld door buurtmoestuinen en natuurspeelplaatsen te faciliteren. 2. Vergroening van de openbare ruimte (bijvoorbeeld door verharde parkeerplaatsen om te zetten in onverhard).