Bouwhoogte & Ontwerp

Voor het gebied rondom het Trompplein zijn het Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen Bouwverordening en de Beheersverordening Woongebied Maarn en Maarsbergen 1e herziening geldig.

BEHEERSVERORDENING

De beheersverordening is opgesteld om een uniforme ruimtelijke regeling te treffen voor het woongebied en daarbij de bestaande planologische rechten zo min mogelijk aan te tasten. Een beheersverordening legt immers de bestaande situatie vast. Het instrument beheersverordening is dus bedoeld voor gebieden met een zeker “af”-karakter, waar weinig nieuwe (wezenlijke) ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. De woongebieden van Maarn en Maarsbergen behoren tot die categorie gebieden: het zijn gebieden waar weliswaar woningen worden uitgebreid of soms vervangen, maar die in de kern “af” zijn en een eigen herkenbare ruimtelijke karakteristiek kennen. Uitgangspunt voor deze beheersverordening is de consolidatie van die feitelijke bestaande ruimtelijke karakteristiek. In het kader daarvan heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden van de bestaande ruimtelijke karakteristiek van de beide woongebieden.

Sindsdien is geconstateerd dat een aantal aspecten uit de initiële beheersverordening niet in overeenstemming is met de feitelijke bestaande situatie en/of de voorheen geldende planologische situatie. Bovendien is het Besluit omgevingsrecht, waar de wettelijke regels over het omgevingsvergunningsvrij bouwen in zijn opgenomen, veranderd. Tevens bestaat de wens om de beheersverordening op een aantal onderdelen en in algemene zin in overeenstemming te brengen met andere recent vastgestelde ruimtelijke plannen in de gemeente. Voorliggende herziening voorziet hier in.

Voor de locatie Trompplein in Maarn geldt de bestemming Maatschappelijk. Hiervoor gelden ter plaatse de volgende regels:

  • Er mag uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak
  • De goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding “maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) is aangegeven. Deze bedraagt bij de Twee Marken maximaal 7 meter en bij De Meent 4,5 meter.
bouwhoogte_beheersverordening

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN

Op 7 juni 2018 heeft de gemeente het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening gewijzigd vastgesteld . Daardoor komen vanaf 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening te vervallen. Dit heeft betrekking op verbeelding en/of regels van een ruimtelijk plan waar geen maximum bouwhoogte is opgenomen. Hiervoor is bepaald dat deze in ieder geval niet meer dan 15 meter mag bedragen.

AMENDEMENT WOONVISIE

Bij de bespreking van de woonvisie 2018-2022 is een belangrijk Amendement aangenomen. Hierin is bepaald dat de bouwhoogte voor het bouwen van woningen is verhoogd tot een in principe* een maximum van 6 bouwlagen. Voorwaarde is daarbij wel dat dit passend is in de omgeving en voldoet aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit zal bij het bepalen van de bestemmingsplannen per locatie beoordeeld worden. *De toevoeging “in principe” maakt het wel mogelijk om van deze maximale bouwhoogte van 6 bouwlagen af te wijken.