Behoud Sociale Cohesie

Het College van burgemeester en wethouders is binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Daarbij wordt het raadsprogramma als gids gebruikt. Hierin wordt veel nadruk gelegd aan een goede participatie (‘Sluit je aan?#verbinden#doen!’) en dorpsgericht werken. Daarnaast is er veel aandacht voor het versterken van het welzijn in de dorpen, waar bij ontmoeting en het versterken bestaande structuren, zoals het seniorenplatform, verenigingen en de bibliotheken, nadrukkelijk worden benoemd.

Het belang van sociale structuren in de afzonderlijke dorpen die de gemeente Utrechtse Heuvelrug vormen, wordt omschreven in de nota welzijn 2014-2017 -Vitale Dorpen

“In deze nota ligt de nadruk op de sociaal maatschappelijke component van welzijn. Dat ligt voor een belangrijk deel bij de belevingswereld van inwoners en hun omgeving. De basis voor welzijn en een veerkrachtige samenleving ligt in leefbare dorpen. We hebben al veel elementen die de basis daarvoor vormen, zoals cultuurhuizen, zorginstellingen, (brede) scholen, gezondheidscentra en centra voor jeugd en gezin”

Ook sport komt aan bod in de nota welzijn 2014-2017 -Vitale Dorpen”, waarbij verbindingen worden gelegd tussen sport en sectoren als onderwijs en zorg. Daarnaast draagt sport bij aan sociale cohesie en is een bindmiddel in de bestrijding van eenzaamheid.

Het belang van leefbare dorpen wordt ook omschreven in de visie op gemeentelijk vastgoed:  “Door sociale structuren in de dorpen te versterken, bereiken we dat onze dorpen leefbaar zijn en dat in deze dorpen inwoners elkaar ondersteunen. Een van de voorwaarden hiervoor is dat inwoners elkaar in hun dorp ontmoeten. Met maatschappelijk vastgoed kunnen we deze ontmoeting faciliteren en bevorderen.” En “Om initiatieven vorm te kunnen geven in de dorpen, is huisvesting van deze activiteiten een belangrijk middel”. Met betrekking tot het sociale domein wordt als uitgangspunt gesteld dat er in alle dorpen voldoende plekken zijn waar inwoners elkaar ontmoeten en activiteiten kunnen plaats vinden. De gemeente stelt daarbij dat het in eigendom hebben van vastgoed gemeentelijke beleidsdoelen moet dienen, waaronder maatschappelijk vastgoed, om te sturen op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente, en deze mogelijk te maken. Scholen vallen hier ook onder.