Woningbouw

Sinds een paar jaar is er in Maarn duidelijk een grote toestroom van nieuwe inwoners te zien. Dit wordt gedeeld in het gemeentelijk document Woonvisie actualisatie 2018-2022. Hierin wordt gesteld dat tot 2040 het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Utrechtse Heuvelrug toeneemt. Om aan de toename van het aantal huishoudens tegemoet te komen wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat de komende vier jaar gemiddeld 140 woningen per jaar worden gebouwd. Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder te laten stijgen, moet tenminste 25 % van de nieuwbouwplannen uit sociale huurwoningen bestaan.

In de praktijk blijkt dat met de huidige verdeling de bouw van sociale huurwoningen stagneert en dat middeldure bouw ver achterblijft. Hierop heeft de gemeente de verdeling in prijssegmenten gewijzigd, waardoor de corporaties beter in positie worden gebracht voor het realiseren van sociale huurwoningen. De gemeente zal niet zelf bouwen, maar faciliteert en stimuleert de nieuwbouw. Er zal rekening worden gehouden met de kwantitatieve behoefte per dorp.

Bij nieuwbouwprojecten met meer dan 9 woningen zal het percentage sociale huurwoningen tenminste 25% bedragen. Sociale koop zal als voorwaarde komen te vervallen. Voor alle woningbouwprojecten zal gelden dat er meer sociale huurwoningen en middeldure woningen mogen worden gebouwd dan voorgeschreven. Ook in de categorieen waar middelduur of sociaal niet is verplicht mag dit worden gerealiseerd.

De vraag naar woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zal verder toenemen, terwijl de mogelijkheden beperkt zijn. De rode contour ligt strak om de dorpen van de Utrechtse Heuvelrug heen. Hierdoor zijn het aantal beschikbare nieuwe woningbouwlocaties zeer beperkt en zal er gekeken moeten worden naar binnenstedelijke ontwikkelingen. Zo zal bij de bouw van nieuwe scholen de combinatie met woningbouw onderzocht worden. Daarnaast zal er verdichting plaatsvinden. Per locatie zal bekeken worden of bouwen in de hoogte passend is en welke gevolgen verdichting heeft.

Voor de toekomstige ontwikkeling van het Trompplein en de multifunctionele accommodatie heeft de raad in april 2016 een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor het combineren van onderwijshuisvesting en woningbouw