Wat is het plan?

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken en de besturen van de twee basisscholen De Meent en De Ladder in Maarn hebben de intentie uitgesproken om een gezamenlijke huisvesting op één locatie in Maarn te willen realiseren. De drie partijen hebben als ambitie geformuleerd om de gezamenlijke huisvesting te realiseren in een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin educatie, sport, cultuur/ontspanning en ontmoeting, samen komen. Een clustering van dit soort voorzieningen in één gebouw levert meerwaarde op voor zowel de samenwerking als de exploitatie (het delen van ruimte). Om deze ambitie te onderbouwen hebben de drie partijen in 2015 eerste haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Uit dit haalbaarheidsonderzoek is duidelijk geworden dat een integrale nieuwbouw voor de twee scholen en voor De Twee Marken de meest gewenste ontwikkeling is; een combinatie van gedeeltelijke sloop/nieuwbouw en renovatie blijkt zowel in functioneel opzicht als financieel gezien zoveel haken en ogen te hebben dat daar niet voor gekozen is.

De keuze voor de locatie aan het Trompplein is als een gegeven beschouwd: de aanwezigheid van een sporthal is lange tijd als essentieel gezien voor een MFA. De ervaring leert dat daarin niet alleen gesport wordt, maar ook voor bijeenkomsten waar grote aantallen inwoners op af komen is deze accommodatie zeer geschikt/noodzakelijk. Daarnaast heeft de bestemming Maatschappelijk en Verkeer en dat betekent dat een MFA in overeenstemming is met die bestemming als zodanig.

Een MFA op de locatie Trompplein in Maarn betekent een volledige herontwikkeling van het terrein, waarbij de locatie van de Regenboog buiten beschouwing wordt gelaten. In deze herontwikkeling moet naast het nieuw te realiseren gebouw van de MFA, de sloop van de bestaande gebouwen (of een deel daarvan), het tussentijds laten (gedeeltelijk) functioneren van de bestaande voorzieningen, de benodigde parkeervoorzieningen en schoolpleinen, het aanwezige groen en de ontwikkeling van de resterende grond voor (gedeeltelijk) woningbouw worden meegenomen. Daarnaast levert een dermate ingrijpende ontwikkeling, op deze centrale locatie in Maarn, consequenties op voor het gebied rondom het Trompplein en Maarn als geheel.